Úvodní informace

Při prvním kontaktu se zájemcem o službu jsou sděleny základní informace o rozsahu, formě, a charakteru poskytovaných služeb. Komunikace je vždy přizpůsobena aktuálnímu psychickému a zdravotnímu stavu zájemce. V rámci prvního kontaktu jsou získány základní informace o žadateli -  zda vyhovuje cílové skupině, základní charakteristiky žadatele, co od služby očekává, a zda jsme schopni uspokojit jeho očekávání, potřeby a požadavky. Dojde-li ke shodě, může dojít k uzavření dohody. V případě jednání o službě se zájemcem zbaveným způsobilosti k právním úkonům se jednání účastní také opatrovník nebo zástupce obecního úřadu. V případě potřeby ze strany klienta nebo poskytovatele, může být dohoda pozměněna nebo doplněna písemným dodatkem. Vypovědět službu může klient kdykoli, poskytovatel jen za stanovených podmínek, které jsou součástí dohody. Žadateli je umožněna prohlídka zařízení a možnost nahlédnutí do základních vnitřních předpisů, včetně Sazebníku.

Rozhodne-li se žadatel podat žádost o poskytování služby, učiní tak na tiskopise domova, se všemi potřebnými dokumenty. Potřebné dokumenty jsou uveřejněny v záložce formuláře ke stažení nebo jsou dostupné v domově. Vyplněnou žádost je možné zaslat poštou na adresu domova nebo ji předat osobně socální pracovnici nebo na podatelně.

Po přijetí žádosti se všemi náležitostmi je provedeno posouzení žádosti, dle kritérií hodnocení žádosti o přijetí, do 30 dnů od podání žádosti. 

Naši klienti jsou součástí místního společenství, žijí běžným životem, nejsou izolováni ani omezováni ve svých potřebách. Domov je otevřen veřejnosti, stává se místem setkávání a různých dětských, mládežnických a uměleckých aktivit. Klienti domova se také účastní různých aktivit mimo domov. Jsou to společenské a kulturní akce konané ve městě, dle zájmu dochází do nedaleké místní knihovny a účastní se aktivit v chráněných dílnách spolupracující organizace. V případě, že klient nemá vlastní kontakty, snažíme se o navázání styků s lidmi, se kterými si přeje být, a tím předcházet jeho osamělosti. Důležitým prvkem v naší činnosti je ochrana práv našich klientů ve vztahu k individualitám, k aktuálnímu psychickému stavu, ke specifickým schopnostem a vlastní bezpečnosti klientů domova.  Lékařská péče je poskytována praktickým lékařem a psychiatrem, kteří do zařízení dochází  dle potřeby, minimálně a jinými smluvními odbornými lékaři dle potřeb klientů ( dermatolog, stomatolog,..)