Veřejný závazek


 

Posláním domova Beskyd je poskytovat podporu a péči osobám s chronickým duševním onemocněním, které se zejména z důvodu snížené soběstačnosti ocitly v nepříznivé sociální situaci. Potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých životních potřeb a nemohou proto nadále setrvat ve svém přirozeném prostředí, ani za pomoci blízkých osob či jiné sociální služby.

Služba je poskytovaná jedincům i partnerským dvojicím formou celoroční pobytové sociální služby v centru městského dění.

 

Cílová skupina

Klienty Domova Beskyd DZR, o.p.s. se mohou stát osoby starší 40 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc při zabezpečování jejich potřeb.

Specifikace cílové skupiny:

· osoby s Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí

· osoby se schizofrenií

Věková struktura:

· dospělí ( 40 - 65 let )

· mladší senioři ( 65 - 80 let )

· starší senioři ( nad 80 let )

 

Službu nemůžeme poskytnout:

· osobám nespadajícím do naší cílové skupiny

· osobám závislým na alkoholu nebo návykových látkách

· osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení

· osobám s akutní infekční nebo parazitní chorobou

· osobám s poruchou hybnosti trvale upoutané na lůžku nebo invalidní vozík, z důvodu částečné bariérovosti prostor domova

· osobám s vrozenou smyslovou poruchou, které vyžadují alternativní způsoby komunikace (Braillovo písmo, znaková řeč, apod.)

Klienti, kteří u nás již pobývají a zhoršením zdravotního stavu zůstanou upoutáni na lůžko nebo invalidní vozík, u nás zůstávají a péči zajišťujeme v plném rozsahu sjednané sociální služby.

V případech hodných zvláštního zřetele může po posouzení celkové sociální situace učinit ředitel zařízení výjimku z výše uvedených podmínek.

 

Základní poskytované činnosti:

· Poskytnutí ubytování a stravování

· Podpora a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. při osobní hygieně, při podávání jídla a pití),

· Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

· Sociálně terapeutické činnosti,

· Aktivizační činnosti,

· Ošetřovatelská a nutriční péče

· Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Principy poskytované služby:

· Citlivý, lidský přístup ke klientům.

· Spolupráce s blízkými osobami klientů.

· Respektovaní potřeb a projevů vůle klientů v co nejvyšší možné míře.

· Podpora dalšího vzdělávání pracovníků (odbornost).

· Spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními (např. odborní lékaři).

· Ochrana práv a důstojnosti klientů.

· Týmová spolupráce.

· Přiměřená míra podpory a péče – vychází z individuálních potřeb klienta, podporu poskytujeme v situacích, ve kterých si klient sám neporadí, plná péče je poskytována v situacích kdy spoluúčast klienta není možná.

· Individuální přístup - pracujeme s životním příběhem klienta.

· Respekt k projevům demence, akceptování reality klientů – nesnižujeme projevy demence, odpovídáme a reagujeme tak, aby se klienti cítili v bezpečí.

 

Specifikace režimu domova se zvláštním režimem v podmínkách BESKYD DZR, o.p.s.

· Při poskytování služby uplatňujeme režimová opatření, která mají přispět k bezpečnému pohybu klientů v domově. Jedná se např. o barevné rozlišení jednotlivých pater, stálost prostředí, noční osvětlení (z důvodu orientace a prevence úrazů), aj.

· Ztráta schopnosti orientovat se v místě, prostoru a čase znamená pro nemocného nepřiměřené riziko. Pečující proto tyto klienty doprovází při procházkách, pochůzkách mimo domov. Pečující personál také vykonává funkci „vrátného“ (branka v 1. patře budovy), čímž zajišťují bezpečí i těm klientům, kteří by bez doprovodu cestu zpět nenašli. Orientovaní klienti mají od branky vlastní klíče a pohybují se mimo domov dle dojednaného rozsahu samostatně. Pohyb klientů v rámci zařízení není limitován, kromě vstupních prostor.

· Informace o klientech, o jejich zvycích, rituálech a potřebách, zjišťujeme z více zdrojů (od blízkých osob, předchozích poskytovatelů, pozorováním).

· Péče, prostředí i vybavení Domova je v rámci možností přizpůsobeno individuálním potřebám klientů v jednotlivých stádiích jejich nemocí.

· Zajištění přiměřené výživy a snížení rizika podvýživy. Nutriční terapeutka pravidelně mapuje příjem stravy i tekutin jednotlivých klientů. Strava se dle potřeby doplňuje výživovými doplňky a upravuje do potřebné konzistence. Podpora pitného režimu.

Dopomoc při dodržování léčebného režimu - zejména užití léků.

· Při každodenních činnostech zajišťujeme klientům dohled personálu (podle individuálního rozsahu péče).

· Úzká spolupráce s odbornými lékaři a pracovišti.

V případech hodných zvláštního zřetele může po posouzení celkové sociální situace učinit ředitel zařízení výjimku z výše uvedených podmínek.

 

Cíle služby

a) Krátkodobé cíle služby

· Vytvářet klientům bezpečné zázemí, podmínky pro důstojný, podnětný a spokojený život.

· Zajistit přiměřenou nabídku aktivizačních činností k zachování psychických a pohybových schopností našich klientů.

· Podporovat kontakty klientů s blízkými a okolním prostředím.

· Neustále zvyšovat nastavený nutriční standard ve spolupráci s nutriční terapeutkou.

· Uplatnit hledisko důstojnosti ve všech oblastech poskytování sociální služby.

· Zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.

· Zkvalitnit materiálně – technické vybavení na všech úsecích poskytované sociální služby.

· Podporovat spolupráci s dobrovolníky a praktikanty.

· Podporovat destigmatizaci osob s duševním onemocněním prostřednictvím zapojování do běžných kulturních a společenských akcí ve městě. Mezigenerační setkávání.

· Dále rozšířit a prohloubit spolupráci s úřady, institucemi a ostatními organizacemi včetně zdravotnické sféry.

b) Dlouhodobé cíle služby

· Získávání mimorozpočtových finančních zdrojů.

· Poskytování této sociální služby ve vhodnějších prostorách - k tomuto účelu uzpůsobených a bezbariérových.

· Rozšíření nabízené služby o odborné rehabilitační činnosti.

· Zavedení prvků paliativní péče (spolupráce s mobilním hospicem).

· Certifikovat zařízení jako pracoviště bazální stimulace.