Naše služby

V domovech se zvláštním režimem se dle § 50, zákona 108/2006 Sb. poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Dle vyhlášky 505/2006 Sb. jsou v rámci sociální služby poskytovány tyto úkony:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba obsahuje výše uvedené činnosti. Všechny tyto činnosti provádíme s ohledem na maximální zachování a rozvoj dosavadních schopností klienta.

Služby jsou poskytovány v souladu s organizačními, provozními a pracovními normami organizace, vnitřními a bezpečnostními směrnicemi, pracovními náplněmi zaměstnanců, standardy kvality poskytování sociálních služeb. Všechny tyto dokumenty jsou v souladu s platnou legislativou ČR.

Naše aktivity

V domově pracujeme s uživateli formou individuálních činností nebo skupinových aktivit dle jejich přání a potřeb.

Uživatelům zajišťujeme aktivizační činnosti, které zahrnují cvičení jemné motoriky, pohybově koncentrační cvičení a nácvik sebeobsluhy. V rámci výtvarných činností jsou k dispozici pomůcky na malování, stříhání, lepení a různé materiály pro vytváření výrobků a dárků. Důraz je kladen i na slovní podporu a motivaci, či jen sdílení společného času povídáním, předčítáním nebo poslechem hudby.

V domově také věnujeme pozornost duchovním potřebám uživatelů. Klienti mohou docházet do blízkého kostela.

Spolupracujeme s organizací ADRA. Dobrovolníci této organizace se uživatelům věnují individuálně nebo formou skupinových aktivit. V rámci těchto aktivit jsou zprostředkovány kulturní a pěvecká vystoupení.

V průběhu roku jsou organizovány výlety, besedy, výstavy a různé společenské akce.

Další aktivity:

 • soutěže a kvízy

 • procvičování paměti

 • zpívání a tanec

 • sportovní a pohybové aktivity

 • canisterapie

 • nedělní biograf

 • terapeutické pečení

 • využívání terapeutických penenek

 • relaxace

 • páteční kavárna

Naši zaměstnanci jsou proškoleni v rámci konceptu Bazální stimulace, která podporuje vnímání, komunikaci, pohybové schopnosti a je nezbytnou součástí kvalitní péče.