VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA

Název a adresa vyhlašovatele:

BESKYD FM, z. ú.

Hlavní třída 2326, 738 01 Frýdek Místek

IČO: 09470646

Rezidenční místa v oborech:

Ošetřovatelská péče v psychiatrii (2 místa)

Do výběrového řízení se mohou přihlásit:

Absolventi-tky střední zdravotnické školy, vyšší odborné školy zdravotnické, bakalářského nebo magisterského studia v příslušném oboru (všeobecná sestra) nebo uvedení zdravotničtí pracovníci, kteří již zahájili specializační studium v daném oboru.

Lhůta pro podání přihlášek:

od 19.5. do 13.6.2022 včetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Místo pro podání přihlášek:

BESKYD FM, z.ú., Hlavní třída 2326, 738 01 Frýdek Místek

Obálku označte: Výběrové řízení: Rezidenční místa 2022

Doklady nutné k účasti ve výběrovém řízení:

♦ přihláška,

♦ osobní dotazník,

♦ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci BESKYD FM nedokládají),

♦ výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci BESKYD FM nedokládají),

♦ kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,

♦ neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti,

♦ neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč/čka získal/a

♦ přehled odborné praxe.

Hodnotící kritéria:

♦ odborné znalosti a dovednosti pro daný obor,

♦ zájem o práci v oboru

♦ osobnostní předpoklady.

 Způsob hodnocení kritérií:

BESKYD FM, z. ú. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa

Případné informace poskytne Mgr. Ludmila Michálková tel. 605732959, e-mail: ludmila.michalkova@pentahospitals.cz

Termíny výběrového řízení budou oznámeny v pozvánce, kterou obdrží každý uchazeč.

Přihláška, ke stažení zde:

https://www.alzheimerhome.cz/prihlaska/

Osobní dotazník, ke stažení zde:

https://www.alzheimerhome.cz/osobni_dotaznik-2/